Uw aanhangwagen specialist

Algemene voorwaarden

Prijzen

Al onze prijzen zijn aanwijzend en diegene, die in rekening zullen gebracht worden zijn deze die op het ogenblik van de facturatie, in voege zijn. Deze prijzen zijn geteld voor afhaling in onze magazijnen. Transportkosten en taksen zijn ten laste van de koper

Verzending

De goederen worden steeds verzonden op risiko van de koper, welke ook de gebruikte wijze van transport weze. Geen enkele speciale verpak- king is voorzien, tenzij op aanvraag van de koper, die in dit geval de kosten ervan draagt. De verpakking kan in geen geval enige verantwoordelijkheid van onzentwege mede brengen.

Leveringstermijnen

Tenzij voorafgaandelijk en bijzondere akkoord van anzentwege is geen enkele bepaling van leveringstermijn bindend. Wij leveren binnen de kortst mogelijke tijd maar kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden in geval van vertraging.

Terugzending

De goederen zullen ons slechts kunnen teruggezonden worden binnen de 15 dagen na ontvangst en na formeel voorafgaandelijk akkoord. In dit laatste geval moeten de goederen, op het risiko van degene die ze ons terug- zendt, verzonden worden, en dit portvrij en vergezeld van een verzendingsnota of verpakkingslijst.

De terugname van de goederen zal aan de beste voorwaarden gebeuren, zonder dat het krediet groter zou kunnen zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke faktuur… Wij zullen in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding, interest of boete, om welke reden ook, kunnen aansprakelijk gesteld worden. Geen enkele terug- zending van stukken, waarvan de waarde niet hoger is dan € 4,96, zal aanvaard worden.

Betalingen

a) Behoudens formele andersluidende en geschreven bepalingen, zijn onze facturen onmiddellijk en kontant betaalbaar, zonder korting.
b) Bij gebreke van volledige of gedeeltelijke betaling van een faktuur op haar verval- dag worden onmiddellijk alle andere facturen opgesteld op naam van dezelfde klant opeisbaar, zelfs indien deze facturen op termijn betaalbaar zijn, en zelfs in- dien de klant wissels aanvaard heeft met vervaldata die in betaling komen van de vermelde fakturen.
c) Onze fakturen die niet betaald worden op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten met zich meebrengen aan 12% per jaar.
d) Er zal een forfaitaire en conventionele vergoeding van 15% verschuldigd zijn op het nog verschuldigd bedrag van de facturen, zonder voorafgaande Ingebrekestelling wegens het enkele feit van de niet-betaling op de vervaldatum, met een minimum van € 37,18 RECHTSMACHT-In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het gerech- telijk arrondissement Dendermonde alleen bevoegd, naar onze keuze wat be- treft de Vredegerechten. Wij behouden nochtans het recht voor, af te zien van het voordeel van deze clau- sule. Het overhandigen van wissels verandert niets aan dit beding van bevoegdheids- toewijzing
e) Alle onderdelen of aanhangwagens blijven eigendom van Trailersland bv tot de betaling volledig is voltooid!